Cảm biến siêu âm mực nước

  • Giám sát mực nước đường ngập

    Cảm biến thiên tai đô thị: Giám sát mực nước đường ngập Các ban quản lý thành phố sử dụng dữ liệu mực nước để nắm bắt tình hình ngập úng trên toàn thành phố theo thời gian thực và thực hiện lập kế hoạch thoát nước...
    Đọc thêm
  • Đo mực nước kênh hở

    Cảm biến cho nông nghiệp: Giám sát mực nước kênh hở Đo lưu lượng nước là công việc cơ bản của tưới tiêu nông nghiệp.Nó có thể điều chỉnh hiệu quả lưu lượng phân phối nước của từng kênh và nắm bắt...
    Đọc thêm